KONTAKT

Home

Ser z 

Podlaska grupa producentów rolnych, zajmująca się produkcją pierwotną jak i przetwórstwem, która powstała z myślą o stworzeniu krótkiego łańcucha dostaw poprzez wspólną sprzedaż prowadzoną pod wspólnym logiem.

Ser z Miodem

Projekt finansowany przez: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2014 – 2020 Działanie 16 „Współpraca” w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej

Wartość projektu 325 000,00 zł
Środki EFRROW 206797,50 zł co stanowi 63,63% przyznanej pomocy. Krajowe środki publiczne 118202,50zł co stanowi 36,37% przyznanej pomocy

Okres realizacji operacji: 06.07.2022r. do 06.07.2023r.

Tytuł operacji

Współpraca rolna w ramach krótkich łańcuchów dostaw, produkcja, przetwórstwo, sprzedaż.
Skład grupy operacyjnej: Dariusz Michalski - lider grupy, Paweł Ciborowski, Jarosław Radomski, Jerzy Stiepanow, Grzegorz Sokołowski

Opis projektu

W skład grupy wchodzą rolnicy zajmujący się hodowlą i chowem zwierząt którzy wspólnie prowadzą sprzedaż w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Rolnicy wchodzący w skład grupy operacyjnej zajmują się produkcją pierwotną surowców zwierzęcych i roślinnych oraz ich przetwórstwem. Grupa operacyjna zamierza wprowadzać w ciągu roku na rynek takie produkty jak: miód, pyłek pszczeli, pierzgę oraz sery. Konsorcjum sprzedawać będzie swoje produkty między innymi w miejscu wytwarzania. Produkty grupy będą oferowane na sprzedaż pod wspólnym logiem i będą zawierały informacje na etykiecie o pochodzeniu, składzie oraz sposobie wytwarzania. Asortymenty grupy są różnorodne co wzbogaca ofertę konsorcjum. Grupa pozyskiwać będzie nowych klientów poprzez ogłoszenia na portalu społecznościowym Facebook oraz oferować będzie na sprzedaż swoje produkty na podlaskim e-bazarku oraz poza województwem podlaskim uczestnicząc w targach, festynach i kiermaszach. Stworzenie i rozwijanie krótkiego łańcucha dostaw będzie priorytetem dla grupy, a wspólna sprzedaż zaowocuje podniesieniem dochodów w gospodarstwie u każdego z konsorcjantów. W ramach operacji zostaną zakupione środki transportu, aby ułatwić wspólna sprzedaż konsumentom finalnym oraz maszyny i urządzenia służące do pozyskiwania oraz konfekcjonowania miodu i sera.

Project description

The group consists of livestock farmers who jointly sell through short supply chains. Farmers in the operating group are engaged in primary production of animal and plant raw materials and their processing. The operating group intends to market products such as honey, bee pollen, quilts and cheeses during the year. The consortium will sell its products at the point of manufacture, among other things. The group's products will be offered for sale under a common logo and will include information on the label about the origin, composition and method of manufacture. The group's assortments are diverse which will enrich the consortium's offerings. The group will attract new customers through advertisements on Facebook and will offer its products for sale on the Podlasie e-bazaar and outside the Podlasie region by participating in fairs, festivals and fairs. Creating and developing a short supply chain will be a priority for the group, and joint sales will result in increased on-farm income for each of the consortium members. The operation will purchase means of transportation to facilitate joint sales to final consumers, as well as machinery and equipment for harvesting and packaging honey and cheese.

Główne korzyści

Współpraca w ramach konsorcjum przyniesie wiele korzyści. Grupa dzięki wspólnej sprzedaży i kooperacji zwiększy dostępność oraz wachlarz oferowanych produktów. Dzięki tym działaniom grupa będzie dysponowała większą ilością rozpoznawalnego, sprzedawanego pod wspólnym logiem produktu, co pozwoli na budowanie stabilnej marki i szerokiej bazy klientów. Szerszy asortyment produkowany pod jedną marką zwiększy konkurencyjność oraz ułatwi klientom zakupy wielu produktów w jednym miejscu. Zarówno asortyment produktów, jak i ich ilość będą sukcesywnie powiększane. Skrócenie łańcucha dostaw oraz bezpośredni kontakt z kupującymi pozwolą poznać ich potrzeby i oczekiwania, co w przeszłości powinno przełożyć się na stworzenie dobrych jakościowo produktów.

Main benefits

Cooperation within the consortium will bring many benefits. Thanks to joint sales and cooperation, the Group will increase the availability and range of products offered. Thanks to these actions, the group will have a greater number of recognizable products sold under a common logo, which will allow it to build a stable brand and a wide customer base. A wider range of products manufactured under one brand will increase competitiveness and make it easier for customers to buy many products in one place. Both the range of products and their quantity will be gradually expanded. Shortening the supply chain and direct contact with buyers will allow us to get to know their needs and expectations, which in the past should translate into the creation of good quality products.

Jesteśmy podlaską grupą producentów rolnych, zajmująca się produkcją pierwotną jak i przetwórstwem, która powstała z myślą o stworzeniu krótkiego łańcucha dostaw poprzez wspólna sprzedaż prowadzona pod wspólnym logiem. Ser z Miodem oferuje Państwu:

01

naturalne miody z własnej pasieki
Nasze miody przygotowujemy z pasją, szacunkiem do przyrody oraz pełnym zaangażowaniem.

03

pyłek i pierzgę pszczelą
To bomba substancji odżywczych, wzmacniających i odtruwających.

02

przepyszne sery podpuszczkowe
Wiem, że nasz produkt jest na najwyższym poziomie pod względem jakości i zdrowotności.
Dbałość o jak najwyższą jakość produktu to nasz priorytet. Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, tak aby świeże produkty, które oferuje nasza grupa trafiały bezpośrednio do konsumentów finalnych tworząc tym samym krótki łańcuch dostaw, czyli tzw. rolnik-konsument. Pragniemy, aby oferowane przez nas produkty dotarły do Państwa w jak najkrótszym czasie oraz jak najwyższej jakości.
kontakt